Nenásilná komunikace

Základem Nenásilné komunikace je myšlenka, že všechny lidské bytosti jsou schopny poskytovat (a zakoušet) porozumění a že k násilí či chování, jímž ubližují ostatním, se uchylují pouze tehdy, když si nejsou vědomy účinnějších strategií, jak své potřeby naplnit. Sklony myslet a mluvit způsobem, který vede k použití násilí (psychologického i fyzického) přebíráme ze svého kulturního prostředí. Teorie Nenásilné komunikace předpokládá, že veškeré lidské chování má původ ve snaze naplnit všeobecné lidské potřeby a že tyto potřeby nejsou nikdy ve vzájemném rozporu. Konflikt naproti tomu vyvstává, když si odporují strategie využívané k naplňování potřeb. Nenásilná komunikace přichází s myšlenkou, že dokáží-li lidé identifikovat své potřeby jakož i potřeby ostatních a také pocity, jimiž jsou tyto potřeby obestřeny, lze dosáhnout harmonie.

Wikipedia, heslo Nonviolent communication

Kde lze Nenásilnou komunikaci použít?

Marshall B. Rosenberg: Nenásilná komunikace

Někteří používají tuto metodu k lepšímu naslouchání sobě samým, jiní se prostřednictvím Nenásilné komunikace snaží proměnit svůj intimní vztah v hlubší a láskyplnější. Další tuto metodu používají pro vytváření úspěšnějších vztahů v práci nebo na politickém poli. Na celém světě se Nenásilná komunikace používá k mediaci rozepří a konfliktů všech úrovní.

Podstata metody, o kterou se Nenásilná komunikace opírá: vyhnout se v jazyce i v myšlení všemu, co rozděluje, srovnává, odděluje, brzdí, uzavírá, vzdoruje, blokuje, uvádí do rozpaků; a naopak volit vše, co otevírá, sjednocuje, spojuje, umožňuje, pobízí, stimuluje, usnadňuje.

Čtenářský deník

Knihy o Nenásilné komunikaci, které byly přeloženy do češtiny. Pokud víte o další knize, která v přehledu chybí, prosím, dejte nám vědět. Díky!

Tip: pokud si chcete Nenásilnou komunikaci přečíst hned dnešní večer, použijte Google.

Marshall B. Rosenberg: Nenásilná komunikace
Marshall B. Rosenberg: Nenásilná komunikace

"Bible" Nenásilné komunikace.

Autor teorie o Nenásilné komunikaci, Marshall B. Rosenberg, na pouhých 217 stránkách seznamuje čtenáře s kompletní množinou postřehů, PROČ dochází v komunikaci dvou stran k nedorozumění. A přináší alternativu. Nenásilnou komunikaci - žirafí řeč. Metodu 4 žirafích kroků. Pro mnohé z nás "nový jazyk", kterým můžeme mluvit s druhými, a kterým zároveň "nasloucháme", co právě teď říkají druzí.

Většina z nás byla vychovávána k posuzování, soutěživosti, ke kladení požadavků a ke komunikaci s lidmi v termínech, co je „správné“ a co „špatné“. Komunikace v tomto smyslu často vede k nedorozuměním. Koncept NVC (Nonviolent Communication) – tedy koncept nenásilné komunikace – který rozvinul M. B. Rosenberg, představuje ucelený výcvik v komunikaci a je založen na naslouchání sobě i partnerovi, ochotě vnímat potřeby a pocity vlastní i druhého. Metoda NVC osvobozuje komunikaci od negativních zkušeností, pomáhá překonávat navyklé vzorce v jednání s druhými, napomáhá k řešení konfliktů a rozvíjí vztahy založené na úctě a kooperaci.

Nenásilná komunikace mi nabízí velmi konkrétní kroky/postřehy, jak si všímat automatismů v mé řeči, navyklých frází, které denodenně slýchám kolem sebe. A naučila mě velmi jednoduchou a stručnou "metodu 4 žirafích kroků", díky které se mohu prakticky v každé chvíli zamyslet nad tím, co to zrovna říkám, a co doopravdy říct chci. Naučila mě ten "trik", jak právě teď vymyslet odlišnou (než navyklou) formulaci, díky které vyjádřím mnohem přesněji, pravdivěji, co se snažím říct. A díky té "pravdivé řeči" se často dozvídám mnohé o sobě. Mohu být mnohem víc sám sebou.

Ruku v ruce s tím, jak "objevuji sám sebe", najednou slyším "jinýma ušima" ("žirafíma ušima"), co říkají druzí. Co se snaží říct. Třeba se jen nikdy nenaučili vyjádřit přesně to, co mají na srdci. Nebo možná nikdy neměli opravdový prostor pro naslouchání tomu, co skutečně mají na srdci. Dozvídám se tedy i mnohé o druhých lidech, je snazší jim rozumět. Vnímat, jakým způsobem mohou oni "být sami sebou".

Nenásilná komunikace přichází se zkušeností, že pokud si osvojíme dovednost pravdivě a upřímně se vyjádřit, aniž bychom druhé (nechtěně) zraňovali (zlomyslnostmi schovanými v českém jazyce), a pokud se zároveň naučíme naslouchat druhým, co mají na srdci, přestože pro ně není snadné své potřeby jasně vyjádřit, potom se řešení, jak souběžně uspokojit potřeby obou stran, zjeví přímo před nosem. Přichází s objevem, že "onu dovednost" je snadné se naučit! Pro každého.

Thomas d’Ansembourg: Přestaňte být hodní, buďte sami sebou
Thomas d’Ansembourg: Přestaňte být hodní, buďte sami sebou

Kniha Přestaňte být hodní, buďte sami sebou, která byla přeložena do šestadvaceti jazyků a které se od roku 2001, kdy poprvé vyšla, jen ve Francii prodalo více než 500 000 výtisků, patří k nejžádanějším a nejoceňovanějším psychologickým rádcům v oblasti komunikace a seberealizace, a to jak u široké veřejnosti, tak mezi odborníky. Thomas d’Ansembourg se obrací na všechny, kdo si kladou otázky: Jak se mohu zbavit nutkavé potřeby zalíbit se a úslužně vycházet vstříc potřebám druhých na úkor sebe sama, jak se naučím vyjadřovat své pocity opravdově, beze strachu a v souladu se svými základními potřebami? Jak se zbavit závislosti na mínění ostatních? Jak se oprostit od strachu z odmítnutí, z nesouhlasu a naučit se uvědomovat si, chápat, formulovat a otevřeně sdělovat své emoce a tužby? Jak se naučit naslouchat sobě i druhým? Jinými slovy: Jak mohu být s druhými, aniž přestanu být sám sebou, jak mohu být sám sebou, aniž přestanu být s druhými?

Být skutečně svůj znamená riskovat, že přijdeme o lásku druhých. Tato obava je natolik silná, že raději popíráme sami sebe v domnění, že jsme tím prospěšní druhým. Ve skutečnosti ovšem tím, že jsme „hodní“ a „rozumní“, vždy „přívětiví“ a „zdvořilí“, že se příliš snažíme vyhovovat přáním ostatních a upozaďovat sebe sama, nejenže omezujeme vlastní prožívání a ochuzujeme svou životní sílu, ale zároveň se stáváme bezcennými pro druhé. Pokud se odstřihneme od sebe sama, pokud dlouhodobě ignorujeme vlastní potřeby, někdo za to zaplatí, buď my sami, nebo někdo jiný! Jestliže totiž pácháme na sobě násilí, nevyhnutelně dojde k tomu, že časem toto násilí začneme, ať už vědomě nebo podvědomě, přenášet na druhé. Jestliže nutíme sebe dělat, co chce druhý, a být takovým, jakého si nás druhý představuje, na oplátku vždy nutíme druhého, aby dělal, co chceme my, a jednal podle našich představ. Jsme lapeni v pasti komunikace založené na násilí. Jak se vyprostit z této pasti? Jak se naučit nenásilné komunikaci? Právě o tom je tato kniha.

Serena Rust: Když žirafa tančí s vlkem
Serena Rust: Když žirafa tančí s vlkem

Ovládáte umění asertivní komunikace? Představte si, že jste naštvaní na svého kolegu, kamaráda či partnera, ale dokážete to asertivně vyjádřit tak, aby to pochopil a necítil se napadený... Nebo vám někdo něco vyčítá a vy pochopíte, co potřebuje, aniž byste se cítili ublížení... Srozumitelně napsaná kniha Když žirafa tančí s vlkem vás seznámí se základními kroky k úspěšné asertivní komunikaci, při níž se mohou všichni cítit jako vítězové a potřeby všech zúčastněných jsou rovnocenné. Komunikace díky tomu probíhá v duchu vcítění se, porozumění a asertivity namísto prosazování sebe a své pravdy za každou cenu.

Pro odlehčení a lepší pochopení nastíněné problematiky jsou texty v knize doplněny velkým množstvím vtipných ilustrací od Stefana Stutze.

Ilustracemi si mě tato krátká knížka získala! :) Ještě před tím, než jsem se účastnil prvních tréninků NVC, na mě dýchla atmosférou, že "šakalí uši" versus "žirafí uši" je možné brát jako zábavnou a nikdy nekončící hru. Hru skutečného života.

Později jsem se setkával s trénéry NVC a "hravost" je jim vlastní. Aby ne! :) Když na tíživé a komplikované životní situace znáte odpovědi?! Když se vaše životní rovnováha opírá o jistotu, zkušenost, že i tentokrát umíte přijít na oboustranně uspokojící řešení? I v téhle zapeklité situaci?! :) Protože v kapse s sebou vždy nosíte ten "trik", čtyři žirafí kroky?

Ano, to je pak hravost nakažlivá. Nenásilná komunikace je nakažlivá! "Začněme pěstovat mír uvnitř sebe sama. Ten se pak bude šířit na všechny strany, protože mír je nakažlivý!"